Normativa TALLERS

 

 1. La reserva d’una plaça s’haurà de confirmar amb el pagament en 3 dias hàbils, de no ser així es perdrà la reserva de la plaça.
 2. Les 4 primeres persones de llista d’espera tindràn prioritat per l’inscripció del següent trimestre, durant el període que estableixi el centre.
 3. No es pot accedir a diferents llistes d’espera d’un mateix taller.
 4. No es reservarà plaça per telèfon.
 5. Una persona només pot inscriure de manera presencial a 3 persones diferents, 4 als tallers en que sigui obligatori parella.
 6. Una vegada iniciat el taller no es retornarà en cap cas l’import de la inscripció, com tampoc la reserva i/o recuperació de sessions en cas de no poder assistir, sigui el motiu que sigui.
 7. L’import de la inscripció només es retornarà en cas de que el taller sigui suspés o que l’usuari/a comuniqui la baixa abans de 3 dies de l’inici del taller.
 8. Un taller es suspendrà si no arriba al mínim de places establertes pel centre.
 9. La devolució de l’import de la inscripció només es farà abans de la segona sessió del taller i de la mateixa manera amb la que es va fer el pagament.
 10. En cas de que una classe es suspengui per causes alienes als usuaris/es aquesta es recuperarà.
 11. El centre es reserva la possibilitat de variar la programació, l’horari, el/la  tallerista o l’ubicació d’un taller si ho creu convenient.
 12. No es podrà fer un canvi puntual d’horari d’un taller si no hi ha el consens del 100% dels inscrits i només a iniciativa de la direcció.
 13. El centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions dels usuaris. En cas de tenir material haurà de ser retirat de les sales o magatzem en finalitzar la darrera sessió del taller.

 

 

Anuncis